Mijn STAMBOMEN (op deze bladzijde vindt u ook een zoekfunctie!)

HOLWERDA stambomen

 


 

Holwerd is vanouds een belangrijk handelscentrum geweest. De Mercuriusstaf herinnert aan deze handel. Tevens vertrekt de veerdienst naar Ameland vanaf Holwerd. De wassenaar is ontleend aan het wapen van Ameland. Het schildhoofd symboliseert tevens de ligging van het dorp aan de dijk van de Waddenzee

 

 

De Holwerda's in Nederland hebben voornamelijk gemeen dat ze in de buurt van Holwerd woonden of er vandaan kwamen, toen ze een naam aannamen.
Volgens het rijksarchief te Friesland zijn er 25 stamvaders. De lijst is echter niet compleet, omdat de gegevens uit Leeuwarden, Het Bildt, Menalda en van de eilanden niet bewaard is gebleven.
Bovendien zijn sommigen van de 25 stamvaders familie van elkaar, zodat de stambomen samengevoegd konden worden.


De volgende stamvaders worden door het Frys Ryksarchyf genoemd: 

 1. Bauke Sietzes uit Ee
 2. Douwe Klases uit Birdaard, huwde op 27-7 1794 te Holwerd met Froukje Jacobs en kreeg een dochter: Antje.
 3. Eeltje Klaases uit Marrum
 4. Gerlof Jans uit Kollum
 5. Hans Jacobs uit Anjum (waarschijnlijk de broer van Wytze en Trijntje) (zie 13)
 6. Jacob Jans uit Engwierum, huwde met Trijntje Jacobs Holwerda en nam haar achternaam aan.
 7. Jan Douwes uit Metslawier
 8. Jan Jacobs uit Engwierum, de zoon van Jacob Jans. (zie 6)
 9. Jan Sakes uit Hallum (de Groningse tak)
 10. Jan Sakes uit Nijkerk, hier werden geen kinderen genoemd.
 11. Jan Sietzes uit Ee, broer van Bauke, (zie 1)
 12. Jelle Renzes uit Anjum, huwde met Trijntje Eelkes Holwerda (30) en nam haar achternaam aan.
 13. Jelle Wytzes uit Engwierum (Stamvader Jacob uit ca 1610)
 14. Jippe Abes uit Wijns
 15. Jente Pieters uit Hallum
 16. Jochum Alberts uit Kollum. Geen kinderen vermeld. Hij stierf in 1847, 58 jaar oud
 17. Johannes Pieters uit Ferwerd, stierf in 1818, 55 jaar oud. Was gehuwd met Aaltje Hendriks Wagenaar. Geen kinderen vermeld.
 18. Klaas Klazes uit Morra (OD), stierf ongehuwd in 1848, 68 jaar oud.
 19. Lieuwe Fransens uit Marrum
 20. Marten Harmens uit Giekerk, hij had een zoon Harmen die in 1828 met Rikstje Postma trouwde. Zij kregen twee kinderen, Marten in 1829 en Lolke in 1831.
 21. Zijke Jeltes. Melding uit Engwierum: dacht niet te hoeven komen. Huwde in 1793 te Munnekezeil.
 22. Taeke Ulbes uit Hogebeintum
 23. Tjeerd Thomas uit Nijkerk. Zwager van Jelle uit 13
 24. Wieger Renzes uit Anjum. Hij nam dezelfde achternaam als zijn broer aan, (zie 12)
 25. Wietze Jacobs uit Engwierum. Vader van Jelle, (zie 13)
 26. Daarnaast zijn er nog de volgende takken gevonden:

 27. Hobbo Holwerda uit Leeuwarden. (zie stamvader 13)
 28. Marten Dirks Holwerda uit Holwerd.
 29. Klaas Wybes Holwerda uit Brantgum.
 30. Rienk Sipkes Holwerda uit Stavoren. Met beroemde nazaten als de professoren A.E.J. en J.H. Holwerda.
 31. IJpe Kempes uit Holwerd (kreeg de naam HOLVERDA) .
 32. Sipke Harings Holwerda

Mocht u meer informatie, aanvullingen, verbeteringen of foto's hebben over Holwerda,
laat het me dan weten!